Nieoficjalna strona z Przepisami kulinarnymi programu Ewa Gotuje.
Oficjalna strona ewawachowicz.pl
455 sprawdzonych przepisów.


Polityka prywatności i wykorzystywania plików "cookies"
w serwisie internetowym www.ewa-wachowicz.pl ("Polityka prywatności").

Niniejszy dokument okreœla zasady Polityki prywatności w Serwisie Internetowym www.ewa-wachowicz.pl (dalej również jako "Serwis Internetowy" / "Serwis"). Administratorem danych osobowych (dalej również jako: "Administrator") jest serwis www.ewa-wachowicz.pl.

Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: "RODO".

Wyrazy użyte z dużej litery mają znaczenie nadane im w regulaminie niniejszego Serwisu internetowego.

Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników Serwisu internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie œrodki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Adresatem Usług dostępnych na stronie internetowej Serwisu (w szczególności możliwości złożenia Zamówienia w Serwisie) nie są osoby poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących osób poniżej 16 roku życia.

W Serwisie mogą być wykorzystywane tzw. wtyczki oraz inne narzędzi społecznościowe, w tym, w szczególności umożliwiające użytkownikowi rejestrację oraz logowanie się do konta w Serwisie Internetowym z wykorzystaniem kont w serwisach społecznościowych i podobnych, takich jak: Facebook.com, Twitter.com. czy Google.com, jak również umożliwiających podzielenie się z innymi użytkownikami tych serwisów treściami lub ich polecenie w ramach konta u dostawcy danego portalu. Dostawcy tych serwisów mogą również przetwarzać Twoje dane osobowe jako samodzielni administratorzy. W takim przypadku Administrator i dostawca wtyczki są współadministratorami danych osobowych.

DANE OSOBOWE

Administrator danych osobowych - z Administratorem danych osobowych możesz skontaktować się poprzez:

dział kontakt na stronie: https://www.ewa-wachowicz.pl/kontakt.html;

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie oraz na następujących podstawach:

a. realizacji umowy jak również podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie - na tej podstawie przetwarzamy:

- w celu realizacji Usługi - dane podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym (Konta) w Serwisie, tzn. adres e-mail, imię i nazwisko oraz ustanowione hasło, płeć. Jeżeli rejestracja Konta następuje za poœrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej (np. Google, Facebook, Twitter) zbieramy Twoje imię i nazwisko;

- œwiadczenia Usług i dostarczania funkcjonalności wymagających założenia Konta takich jak: prowadzenie historii Zamówień, informowanie o statusie realizacji Zamówienia, dodawanie i prezentowanie opinii - w tym celu przetwarzamy Twoje dane podane w Koncie, formularzu Zamówienia lub na potrzeby realizacji Zamówienia, jak również inne dane podane w ramach Zamówienia, w tym dane dotyczące historii zakupów;

- œwiadczenia Usług i dostarczania funkcjonalności zarówno wymagających jak i niewymagających założenia Konta - przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, w tym dotyczące przeglądanych przez Ciebie treści, Produktów czy Usług, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, przeglądarki, adresu IP, jak również dane podane w Zamówieniu lub na potrzeby realizacji Zamówienia, jak również dane podane przez Ciebie w formularzach dostępnych w Serwisie (w tym w formularzu kontaktu czy opinii);

- wykonania Umowy w zakresie sprzedaży Produktów (np. realizacji - doręczenia Zamówienia) - w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu Zamówienia lub na potrzeby realizacji Zamówienia, w szczególności takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, dane dotyczące płatności;

b. w przypadku gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią - przetwarzamy dane osobowe w celu:

- statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Serwisie, ułatwienia korzystania ze Serwisie oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Serwisie - w tym celu przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Serwisie, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego;

- ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi - w tym celu możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane w Serwisie internetowym, w tym przy zakupie Produkty lub założeniu Konta oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;

W przypadku przetwarzania danych osobowych w powyższych celach, prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polega na: możliwości ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi, podnoszeniu poziomu œwiadczonych usług oraz efektywności i bezpieczeństwa Serwisu internetowego jak również budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami;

c. w przypadku gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, a w przypadku gdy do przetwarzania danych osobowych była potrzebna nam również Twoje zgoda - na podstawie tej zgody - przetwarzamy Twoje dane w celu:

-marketingu naszych Towarów i Usług oraz naszych Klientów i partnerów, w tym remarketingu - w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta i jego aktualizacji, dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie Internetowym w tym Zamówień, które są rejestrowane i przechowywane za poœrednictwem plików „cookies”, a w szczególności historia Zamówień, historia wyszukiwania, kliknięcia w Serwisie Internetowym, daty logowania i rejestracji, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją. W przypadku remarketingu, wykorzystujemy dane o Twojej aktywności w celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi, w tym personalizowanymi reklamami poza Serwisie Internetowym i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyœwietlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych innych niż Serwisu Internetowego. Szczegóły na ten temat znajdziesz w zapisach dotyczących plików „cookies” w dalszej części tego dokumentu;

- badania rynku, opinii, dokonywania pomiarów i prowadzenia statystyk przez nas lub naszych partnerów - w tym celu wykorzystujemy dane takie jak: informacje o Zamówieniu, Twoje dane podane w Koncie lub podczas zakupu Towaru, adres e-mail. Dokładne wskazówki podane są w informacji o danej ankiecie lub w miejscu, w którym wprowadzasz swoje dane;

W przypadku przetwarzania danych osobowych w powyższych celach, prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polega na: możliwości informowania użytkowników o ofercie Administratora w tym w szczególności oferowanych Usługach oraz budowaniu wizerunku na rynku;

d. realizacji Umowy jak również w przypadku gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią - na tej podstawie przetwarzamy dane:

- rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania klientów - w tym celu przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach i wnioskach, oraz pytaniach zawartych w innej formie. W tym celu przetwarzamy też niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w Koncie, jak również dane dotyczące Zamówienia Produkty i innych świadczonych przez nas Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku, pytania oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg, wniosków i pytań;

- organizacji konkursów i programów lojalnościowych tj. powiadomień o zgromadzonych punktach, powiadomienia o wygranej oraz reklamowania naszej oferty - w tym celu wykorzystujemy Twoje dane osobowe podane w Koncie oraz przy rejestracji w konkursie lub programie lojalnościowym. Szczegółowe informacje na ten temat podane są każdorazowo w warunkach uczestnictwa danego konkursu lub programu lojalnościowego;

W przypadku przetwarzania danych osobowych w powyższych celach, prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polega na: możliwości zgodnego z prawem rozpatrywania reklamacji, odpowiedzi na uwagi czy pytania Użytkowników, jak również podnoszeniu poziomu œwiadczonych Usług i budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami;

e. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności polegającego na realizacji przez Administratora obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy prawa podatkowego/przepisy dotyczące rachunkowości w związku z rozliczeniami Zamówień, konkursów, czy programów lojalnościowych. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe podane w celu złożenia i rozliczenia Zamówienia, jak również dane podane przez Ciebie przy przystąpieniu do programu lojalnościowego, konkursu lub podobnej akcji - zgodnie z jej zasadami.

SPERSONALIZOWANE REKLAMY ORAZ WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE

Dla pełnej jasności dokonywanych przez nas czynności, jeszcze raz, szczególnie zwracamy uwagę, że Administrator może wykorzystywać dane osobowe w celu przygotowania i przedstawienia Ci spersonalizowanych reklam, w tym z wykorzystaniem narzędzi oraz plików cookies podmiotów trzecich, co szerzej zostało wskazanej w dalszej części niniejszego dokumentu dot. cookies.

Z uwagi na wykorzystanie w Serwisie Internetowym tzw. wtyczek społecznościowych, w tym umożliwiających klientowi rejestrowanie oraz logowanie się do konta w Serwisie z wykorzystaniem kont w serwisach społecznościowych i podobnych, takich jak: Facebook.com, Twiter.com czy Google.com, jak również podzielenie się z innymi użytkownikami tych serwisów treściami lub ich poleceniach w ramach swojego konta u dostawcy danego portalu, dostawcy tych serwisów mogą również przetwarzać Twoje dane osobowe jako samodzielni administratorzy. W momencie odwiedzenia przez Ciebie naszego Serwisu Internetowego, przeglądarka z której korzystasz może dokonywać bezpoœredniego połączenia z serwerami podmiotów dostarczających te wtyczki/narzędzia, przez co podmioty te otrzymują informacje o korzystaniu przez Ciebie z naszej strony oraz m.in. Twój adres IP. Informacje takie mogą być przesyłane bez względu na to czy posiadasz konto w serwisie takiego podmiotu oraz czy jesteœ do niego aktualnie zalogowany. Jeœli posiadasz konto u takiego podmiotu oraz jesteœ do niego zalogowany, dodatkowo informacja ta może zostać powiązana i przypisana do Twojego konta w serwisie społecznościowym. W przypadku skorzystania z wtyczki, w tym w szczególności wykorzystania Twojego konta w serwisie zewnętrznego podmiotu do logowania się do konta w naszym Serwisie, informacje o tym mogą być również przesyłane bezpoœrednio do tego podmiotu. Pewne treści mogą być też publikowane w ramach Twojego profilu w serwisach społecznościowych i widoczne dla innych użytkowników takich portali, w tym w szczególności tych z którymi nawiązujesz relacje.

Jeœli nie chcesz aby dostawcy wtyczek/narzędzi/serwisy społecznościowe przyporządkowywały Twoje dane zebrane w trakcie Twoich odwiedzin w naszym Serwisie Internetowym do Twojego profilu u danego dostawcy, to przed wizytą na stronie naszego Serwisu zadbaj o wylogowanie się z tego serwisu społecznościowego. Pamiętaj, że możesz również uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie mechanizmy w ramach przeglądarki z której korzystasz - zgodnie z jej ustawieniami. Administrator stara się dochowywać wszelkiej staranności w celu wyboru wyłącznie oprogramowania, w tym w/w wtyczek, pochodzących od renomowanych podmiotów, które szeroko okreœlają swoje zasady ochrony danych osobowych.

Cele, zakres i zasady gromadzenia i dalszego przetwarzania danych osobowych przez te podmioty znajdziesz w ich zasadach ochrony prywatności. Zachęcamy Cię do zapoznania się z nimi, znajdziesz je m.in. pod następującymi adresami:

http://www.facebook.com/policy.php;
https://twitter.com/en/privacy;
https://policies.google.com/privacy?hl=pl";

KATEGORIE ODNOŚNYCH DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnoœnych danych osobowych:

a. dane kontaktowe;

b. dane dotyczące aktywności w Serwisie Internetowym;

c. dane dotyczące Usług z których Użytkownik korzysta w Serwisie Internetowym,

d. dane dotyczące Zamówień w Serwisie Internetowym;

e. dane rozliczeniowe;

f. dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków;

g. dane dotyczące Usług marketingowych.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek œwiadczenia Usług przez Administrator za poœrednictwem Serwisu Internetowego.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Użytkownik. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

a. kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;

b. kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);

c. po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, adres mogą być przechowywane przez okres do upływu terminu przedawnienia roszczeń - dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami œwiadczonymi przez Serwis Internetowy. Dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

Dane dotyczące Zamówień, Usług płatnych, konkursów i programów lojalnościowych w zakresie obejmującym dane niezbędne do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń, będą przechowywane przez okres wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy rachunkowe i podatkowe.

Dane dotyczące Użytkowników niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Użytkownika przez Użytkownika.

Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęciazautomatyzowanych decyzjiw celu okreœlenia możliwości sprzedażowych Serwisu Internetowego.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

a. organom państwowym, np. prokuratura, Policja, Urząd Ochrony Danych Osobowych, jeżeli się o to zwrócą;

b. dostawcom usług, z którymi współpracujemy w tym w szczególności w celu dostawy Zamówień czy realizacji płatności. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie okreœlają cele i sposoby ich przetwarzania.

c. Dane osobowe mogą być też przekazywane innym podmiotom - dostawcom narzędzi, których pliki cookies wykorzystujemy. Dane mogą być wykorzystywane w szczególności w celu przygotowania i przedstawienia Ci spersonalizowanych reklam. Informacje o tych podmiotach oraz celach wykorzystania cookies znajdziesz w dziale dot. cookies, w dalszej części tego dokumentu.

Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ale także poza terytorium EOG. Twoje dane osobowe przekazywane poza terytorium EOG będą zabezpieczone o odpowiednie zabezpieczenia prawne tak aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY

Na podstawie RODO masz prawo do:

1. dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO) - możesz uzyskać od Administratora informacje czy Twoje dane są przetwarzane oraz jeœli są przetwarzane, to masz prawo do:

- dostępu do danych;

- uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o Ÿródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

- uzyskania kopii swoich danych osobowych.

2. sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO) - jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe, możesz żądać od Administratora niezwłocznego ich sprostowania. Możesz też żądać od Administratora uzupełnienia tych danych. Jeœli posiadasz konto w Serwisie Internetowym, swoje dane osobowe możesz sprostować i uzupełniać również samodzielnie po zalogowaniu się do konta.

3. usunięcia danych osobowych, tzw. "prawo do bycia zapomnianym" (art. 17 RODO) - możesz tego żądać gdy:

- Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

- wycofałeœ okreœloną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;

- Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

- wniosłeœ sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpoœredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpoœrednim;

- wniosłeœ sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych, Administrator może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany.

4. zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) - możesz tego żądać gdy:

- kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych - Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;

- gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

- Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;

- gdy zgłosiłeœ sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) - możesz zgłosić w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

- przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią;

- przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpoœredniego.

6. żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) - masz prawo do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych lub zażądać aby to Administrator przesłał bezpoœrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - możesz to zrobić w dowolnym momencie. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

8. skargi do organu nadzorczego - jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO, masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Wszystkie swoje prawa możesz realizować, kontaktując się z Administratorem pod adresami kontaktowymi wskazanymi w niniejszym dokumencie. Administrator bez zbędnej zwłoki - awkażdym razie wterminie miesiąca od otrzymania żądania - udzieli Ci informacji odziałaniach podjętych wzwiązku ze zgłoszonym przez Ciebieżądaniem. Wrazie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony okolejne dwa miesiące zuwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W każdym wypadku Administrator poinformuję Cię o takim przedłużeniu wterminie miesiąca od otrzymania żądania zpodaniem przyczyn opóŸnienia.

Najczęstsze pytania - Google Ads i RODO

https://ads.google.com/intl/pl_pl/home/faq/gdpr/

POLITYKA WYKORZYSTANIA PLIKÓW "COOKIES"

INFORMACJE OGÓLNE

Podczas przeglądania stron internetowych Serwisu Internetowego są używane pliki "cookies", zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowymw związku z korzystaniemze Serwisu Internetowego. Ich stosowanie ma na celu m.in. poprawne działanie stron internetowych Serwisu Internetowego.

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Serwis Internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb.

Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

BEZPECZEŃSTWO

Stosowane przez nas pliki Cookies są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki Cookies wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złoœliwego.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES

Stosujemy dwa rodzaje plików Cookies:

- Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

- Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

CELE

Wykorzystujemy także pliki Cookies podmiotów zewnętrznych. Główne cele dla których wykorzystujemy cookies to cele techniczne (cookies niezbędne), analityczne, marketingowe/reklamowe oraz społecznościowe. Poniżej wskazujemy szczegółowo w jakim celu są one wykorzystywane oraz przez jakie podmioty. Każdy z tych podmiotów samodzielnie okreœla też zasady swojej prywatności - linki do tych zasad poszczególnych dostawców również znajdziesz poniżej. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

- Konfiguracja i optymalizacja Serwisu Internetowego (cele techniczne - cookie niezbędne);

- W celu optymalizacji działania Serwisu i procesu sprzedażowego w nim, jak przykładowo utrzymanie danych koszyka zakupowego czy przeglądanych produktów z wykorzystaniem narzędzia WooCommerce dostarczanego przez Automattic Inc. z siedzibą w USA. Polityka prywatności Automatic dostępna jest pod adresem: https://automattic.com/privacy/;

- tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób klienci Serwisu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za poœrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Inc z siedzibą w Irlandii. Szczegóły na temat zasad ochrony prywatności Google znajdziesz w jego Polityce ochrony prywatności dostępnej pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy/;

- przygotowanie i przestawianie Użytkownikom spersonalizowanych reklam z wykorzystaniem narzędzi reklamowych Google Ads, których administratorem jest Google Inc z siedzibą w Irlandii. Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy/;

- popularyzacja Serwisu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com, jak również zalogowania się oraz zarejestrowania do Serwisu z wykorzystaniem konta w ramach Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii. Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/help/cookies/;

- popularyzacja Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii. Polityka ochrony prywatności Instagram.com dostępna jest pod następującym linkiem: https://help.instagram.com/155833707900388;

- popularyzacji Serwisu Internetowego za pomocą serwisu YouTube.com, którego administratorem jest Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności dostępna jest pod następującym linkiem: google.com/intl/pl/policies/privacy/,www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;

- popularyzacja Serwisu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Pinterest.com, którego administratorem jest Pinterest Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Pinterest.com dostępna jest pod następującym linkiem:https://about.pinterest.com/pl/privacy-policy;

- popularyzacji Serwisu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego twitter.com, którego administratorem jest Twitter Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Twitter Inc. jest dostępna pod następującym adresem: https://twitter.com/en/privacy;

REKLAMY SPERSONALIZOWANE

Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyœwietlenia reklam dopasowanych do Twoich preferencji, w tym przedstawienia spersonalizowanych reklam. W tym celu mogą zostać zachowane informacje, w tym w szczególności o sposobie poruszania się przez Ciebie w sieci, wyszukiwanych hasłach oraz czasie skorzystania ze strony internetowej.

Reklamy spersonalizowane (czasem okreœlane też reklamami opartymi na zainteresowaniach) to narzędzia dzięki, którym może być zwiększone dopasowanie reklam do Twoich preferencji i zainteresowań.

EDYCJA, WŁĄCZANIE, BLOKADA

Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/ oraz https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, okreœlając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądŸ informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Jednoczeœnie możesz też wyłączyć lub cofnąć zgodę na wykorzystanie cookies zewnętrznych dostawców, jak również pikseli remaretingowych, korzystając z Network Advertising, pod adresem: https://optout.networkadvertising.org/?c=1.

JAK WYŁĄCZYĆ PLIKI COOKIE W PRZEGLĄDARCE ?

Ewa Wachowicz wkłada w program Ewa Gotuje wiele serca, potrawy są niezwykle apetyczne, pięknie udekorowane i podane na wspaniale nakrytym stole.
Program można obejrzeć w telewizji Polsat, Polsat2, ATM ROZRYWKA.

Odcinki Ewa gotuje w TV:

Nowe odcinki Polsat sobota o godz. 10.10
Starsze odcinki na Polsat2:
- sobota godz. 13:00 ATM Rozrywka
- sobota godz. 19:30 Polsat2

- niedziela godz. 13:00 ATM Rozrywka
- niedziela godz. 19:30 Polsat2

- poniedziałek 13:20 i 13:50 ATM Rozrywka
- wt.- pt. 13:30 i 14:00 ATM Rozrywka

Nasza witryna - nieoficjalny Fanclub programu "Ewa gotuje" przytacza najlepsze - z niezwykłych przepisów Ewy Wachowicz oraz przepisy internautów.
FB20 790 osoby lubia to

Komentarze


Tytul
Babcia piekła to ciasto na wszystkie imprezy rodzinne. Przepis zaginął na wiele lat. Wreszcie go pdnalazłam. Ciasto smak...
| 2024-03-24 16:51 |

Tytul
Witam faktycznie chyba pomyłka w druku tej maki jest zbyt dużo żeby wyrobić
...
| 2024-03-23 10:28 |

Ola
Pyszna sałatka. Robię ją dwa razy w tygodniu. Żeby być fit używam lekkiego majonezu winiary
Pozdrawiam
Ola...
| 2023-12-30 21:24 |

Tytul
Tresc komentarza...
| 2023-07-18 19:22 |

Tytul
Ciasto idealne żeby spalić mikser 😏 zobaczę jak się upiecze......
| 2023-07-02 11:54 |

Tytul
cialis from usa pharmacy Definitive diagnosis depends on demonstrating the characteristic histopathology and culture fro...
| 2023-06-13 6:49 |

Tytul
Ciasto pycha,wilgotne,zawsze wychodzi.
...
| 2023-03-24 10:38 |

😋
Napiszę tylko tyle: pycha :)
...
| 2023-02-16 21:49 |